කුරුලු හදවත Summary ☆ ලියනගේ අමරකීර්ති

ලියනගේ අමරකීර්ති ✓ 6 Read & Download

ේෂණය කිරීම ප්‍රබන්ධ රචකයාගේ කාර්යයෙන් කොටසකිවිවාදයට සේම සම්මානයට පාත්‍ර වූ අටවක පුත්තු නම් අතිශය ජනප්‍රිය වූ නවකතාව පළවීමෙ?.

Summary කුරුලු හදවත

කුරුලු හදවත

??් පසු ගත වූ වසර හයක පමණ කාලය තුළ ලියනගේ අමරකීර්ති සෙමෙන් සෙමෙන් ලියමින් සිටි නවකතා දෙකකින් එකක් කුරුලු හදවත නමින් මෙසේ පළ වෙය?.

Download ¹ PDF, eBook or Kindle ePUB ✓ ලියනගේ අමරකීර්ති

තමා අයත් පරම්පරාවේ හා තමා වසන යුගයේ හදවතෙහි සියුම් තැන් පිරිමදිමින්ද ඒ හදවත රිදෙන ප්‍රශ්න අසමින්ද ඒ පරම්පරාව හා යුගය අවංකව ගව. A good read A story about a simple sluggish guy who gets caught in the urbanization flow and is unable to get out of it but feels guilty for their marketing strategies There are people with no conscience who can do anything for money and there are others who won t do things against their conscience Then there are people who have a conscience but knowingly or unknowingly work against it and later feel guilty about it The protagonist Dinasiri belongs to this third category Through Dinasiri the author has discussed social changes and issues through 80 s and 90 s the caste system how people were downtrodden by it changes that came with the abundance of digital media and youth insurgency in Sri Lanka In my opinion the author has scarcely left space for the reader to do a character analysis by himself Because the author presents his analysis through third person Also the ending seemed too hurried to me As for my most favorite point how the insignificant events and remarks relating to Sirimalee Dinasiri and Jane came to a significant revelation in the end was stunning


6 thoughts on “කුරුලු හදවත

 1. says:

  A good read A story about a simple sluggish guy who gets caught in the urbanization flow and is unable to get out of it but feels guilty for their marketing strategies There are people with no conscience who can do anything for money and there are others who won't do things against their conscience Then there are people who have a conscience but knowingly or unknowingly work against it and later feel guilty about it The protagon

 2. says:

  තමා අයත් පරම්පරාවෙන් මිදී ලෝකය දෙස ඉතාමත් අහිංසක වූ ආශාවෙන් බලන ගැමි තරුණයෙක් නාගරි

 3. says:

  ආචාර්ය ලියනගේ අමරකීර්ති සමාජය දෙස හා එහි ම

 4. says:

  Not as good as I thought

 5. says:

  A good read Interesting different and innovative plot Liked the book as a whole but didn't particularly like the way the story ended

 6. says:

  Was not up to what I expected of a Swarna Pusthaka Award winning novel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *