read online Munting Patak ulan epub author Gloria Villaraza Guzman – Kindle eBook and Epub

Read & Download Munting Patak ulan

Hildren learn about the cycle of life and how rain is an important part of itIto ay rekomendado sa mga batang edad 7 8 Recommended to children ag ed 7 8.

Summary Ü eBook, PDF or Kindle ePUB ✓ Gloria Villaraza Guzman

Munting Patak ulan

Maraming natuklasan si Munting Patak ulan nang bumaba siya sa lupa mula sa mga ulap Nalaman niya ang siklo ng tubig mula sa pagiging patak ulan at ang k.

Gloria Villaraza Guzman ✓ 7 Download

Ahalagahan ng tubig sa buhay ng mga tao hayop at halaman This little raindrop sure discovered a lot of things when he left his home in the clouds Here c.


3 thoughts on “Munting Patak ulan

  1. says:

    An okay book for teaching the water cycle or the use of water in our environment

  2. says:

    iu dont know

  3. says:

    This fills my kindergarten shelves and the walls of a children's hospital Classic